ஓரெழுத்து ஒருமொழி உரிய பொருளைக் கண்டறிதல் லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி